YC61 / YC73 / YC88

名称 日本語 英語
YC61 取扱説明書 [2.9MB] [5.7MB]
YC88/YC73 Owner's Manual [5.6MB]
YC88/YC73 取扱説明書 [2.8MB] [5.6MB]
YC88 YC73 YC61 追加機能説明書 [1.1MB] [1.3MB]
YC61 Owner's Manual (TEXT) [149KB]
YC61 取扱説明書 (テキスト版) [157KB] [149KB]
名称 日本語 英語
Open-source license [124KB]
YC61/YC73/YC88 動作確認済みデバイスリスト [74KB]