DXS Series

Yamaha Speakers (FRAME_ALL)

Yamaha Speakers (FRAME_9CAT)

Yamaha Speakers (FRAME_EACH)

名称 日本語 英語
DXR15/DXR12/DXR10/DXR8/DXS15/DXS12 取扱説明書 [8.5MB] [1.7MB]
DXS18/DXS15mkII/DXS12mkII Technical Specifications [1.6MB]
DXS18/DXS15mkII/DXS12mkII 取扱説明書 [1.1MB] [980KB]
SPCVR-1501/SPCVR-1201/SPCVR-1001/SPCVR-0801/SPCVR-15S01/SPCVR-12S01 取扱説明書 [338KB] [338KB]
SPCVR-18S01/SPCVR-DXS152/SPCVR-DXS122 取扱説明書 [391KB] [391KB]
SPW-1 取扱説明書 [366KB] [366KB]
名称 日本語 英語
CAD Data (DXS Series 3D) [889KB]
CAD Data (DXS Series) [1.1MB]
DXS12mkII Frequency Response [447KB]
DXS15mkII Frequency Response [448KB]
DXS18, DXS15, DXS12 Block Diagrams [1011KB]
DXS18, DXS15, DXS12 Dimensions [498KB]
DXS18, DXS15, DXS12 Frequency Response [311KB]
DXS18, DXS15mkII, DXS12mkII Block Diagrams [75KB]
DXS18, DXS15mkII, DXS12mkII Dimensions [117KB]
EASE GLL Data for DXS Series Speakers (V2.0) - EASE Focus enabled [113KB]
仕様書 (DXS Series) [1.1MB]
仕様書 (DXS12mkII, DXS15mkII) [1.1MB]
仕様書 (DXS18) [561KB]